Welkom op de website van

DEVACCOUNT

Hooistraat 23 / 8800 Roeselare
tel +32 51 69 03 56
fax +32 51 79 16 66


Erkend Accountant IAB 223100 4 N 06 / 9169 2 N 69


Wie is wie ?

Jeroen Decock had 6 jaar ervaring als intern boekhouder in een West-Vlaamse KMO en ruim 12 jaar ervaring als senior accountant in een groot accountancy kantoor toen hij in 2007 DEVACCOUNT opstartte. De drive om zelfstandig te worden vond zijn oorsprong in het feit dat hij een adviserende rol wilde opnemen in het hart van KMO’s.

Koen Decaesstecker werd mede-vennoot/zaakvoerder in Devaccount vanaf juli 2016. Hij heeft 26 jaar ervaring als KMO-adviseur en verliet als senior manager een groot accountancy kantoor. Hij was er eindverantwoordelijke voor een groot aantal KMO dossiers. Daarnaast heeft hij heel wat jonge starters gecoacht en hen de passie en de finesses voor het accountancy vak bijgebracht.

Koen en Jeroen kennen elkaar al jaren, ze hebben samen gestudeerd en 12 jaar voor de zelfde organisatie gewerkt. Beiden zijn erkend IAB accountant-belastingconsulent. Door hun ruime ervaring weten ze zeer goed waar een zelfstandige, een KMO bedrijfsleider, het management in bedrijven... mee geconfronteerd wordt en wat hij of zij belangrijk vindt.

Samen met hun medewerkers vormen zij een kwalitatief team dat pro-actief en doelgericht meedenkt met klanten. Voor het cliënteel betekent dit een aanpak op maat, objectief, en van hoogstaande kwaliteit... Zij zorgen voor optimalisatie, gegarandeerde continuïteit en uiteindelijk een beter, performanter resultaat.

Devaccount geeft een kwaliteitsvolle, correcte, persoonlijke service op maat van uw onderneming. Devaccount is uw adviseur.

Onze missie

DEVACCOUNT is een kwalitatieve partner voor éénmanszaken, vennootschappen, vrije beroepen... op het gebied van administratie, boekhouding, fiscaliteit, juridisch, sociaal...

Vanaf het begin is de missie van het kantoor geweest om niet enkel de wettelijke boekhoudkundige en fiscale verplichtingen nauwkeurig na te leven, maar veeleer om op te treden als echte co-bedrijfsleider bij de klanten. Van de hedendaagse bedrijfsleider wordt immers verwacht dat hij zich bekwaamt in de meest uiteenlopende domeinen. Een externe blik van een ervaren accountant met een grote bagage met zeer actuele kennis is dan ook onontbeerlijk. Door de jarenlange ervaring als adviseur bij KMO's kunnen wij een reële meerwaarde betekenen.

Wij zijn uw vertrouwenspersoon die met respect voor u, een eerlijk, constructief en kritisch beeld geeft en uitdenkt van uw activiteiten of uw plannen. Wij blijven bij alle stappen die u in uw projecten zet steeds als partner optreden.

Volgende slogan dragen wij dan ook hoog in het vaandel:

geef een klant niet wat hij vraagt
                    maar wat hij nodig heeft


Wij zijn er immers van overtuigd dat u meer wilt halen uit uw partnership.
Onze klanten kunnen rekenen op een kwalitatieve, hoogstaande opvolging van hun dossier. Daarom wordt er jaarlijks geïnvesteerd in diverse opleidingen (op vlak van boekhouding, fiscaliteit, financieel...) voor de medewerkers. Wij zijn erkend als IAB-accountant.
Onze klanten mogen ten allen tijde rekenen op een kwaliteitsproduct afgeleverd binnen de vooropgestelde wettelijke termijn.

Onze waarden

Onze medewerkers zijn de vormgevers van onze dienstverlening. Enkel dankzij hun kennis en gedrevenheid kunnen wij onze ambities waarmaken. Daarom investeren we in hun ontwikkeling en in een aangename werkomgeving.

Wij vinden het samen met onze medewerkers belangrijk dat onze dienstverlening voldoet aan volgende eisen:

Laagdrempelig

 • zeer toegankelijk en makkelijk bereikbaar (contacteerbaar)
 • wij zoeken antwoorden op wat u nodig hebt...
 • stipte opvolging van uw vraag
 • partner en begeleider van klanten bij alle sociale, juridische, notariële, verzekeringsvraagstukken...

Kwaliteit

 • Helicopterview in het beheer van uw dossier
 • Continue afstemming tussen diverse posten in uw dossier
 • Hoge professionele kwaliteit
 • Permanente professionele vorming en opleiding van zaakvoeder EN medewerkers
 • Erkend accountant IAB

Samenwerking

 • Teamwork en samenwerking staan voorop
 • Respect voor en ondersteuning van elkaar
 • Aanmoediging om plezier in het werk te hebben
 • Steun bij het oppakken van nieuwe, interessante werkzaamheden

Diensten

Boekhouding

 • volledige verwerking van uw boekhouding (inboeken van facturen tot en met het opmaken van de eindbalans)
 • rapportering van omzet en kosten
 • tussentijdse balansen
 • jaarafsluiting
 • begeleiding en ondersteuning indien u uw boekhouding zelf verwerkt
 • ...

Fiscaal

 • opmaken en invullen van aangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en B.T.W
 • verstrekken van alle vormen van fiscaal advies
 • bijstand bij controle van de B.T.W. en directe belastingen
 • ...

Juridisch

 • oprichten, herstructureren en vereffenen van vennootschappen en verenigingen
 • voorbereiding van statutenwijziging van vennootschappen
 • begeleiding van overnamedossiers
 • opmaak en nazicht aankoop- en verkoopcontracten, huurcontracten, leningscontracten, aandeelhoudersovereenkomsten, ...
 • opmaak en nazicht van factuurvoorwaarden
 • opmaken van notulen van raden van bestuur en algemene vergadering
 • afhandeling van administratieve verplichtingen (vergunningen, KBO, BTW, registratie, erkenningen, ...)
 • ...

Sociaal en HR

 • opmaak van allerhande contracten m.b.t. tewerkstelling
 • ondersteuning werving en selectie
 • uitwerken volledig beloningspakket voor uw personeel
 • uitwerken van onthaalbeleid
 • opstellen van arbeidsreglement
 • opvolgen contacten met sociaal secretariaat
 • ...

Financieel/ Verzekeringen

 • ondersteuning bij opmaak financieel plan
 • in alle objectiviteit beoordelen of een project haalbaar is
 • begeleiding bij een kredietaanvraag
 • wij beschikken over performante software om een budget, cashplanning en een uitgebreid financieel plan op te maken

Actualia

Intresten op debet - rekening-courant bedrijfsleider – percentages 2017 gekend  7/02/2018

Onlangs verschenen in het Belgisch Staatsblad de referentievoeten voor de berekening van het voordeel van alle aard op een debetstand R/C bedrijfsleider voor het jaar 2016. Deze is gedaald tov het jaar 2016 van 9,27 naar 8,78% op jaarbasis. Voor leningen op vaste termijn is het maandelijks lastenpercentage daarentegen gestegen van 0,13 naar 0,20. Toch blijft een omzetting van een debetstand naar een lening een mogeljiks interessante piste We verwijzen naar het artikel in bijlage

Lees meer ...

Vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen: enkele verduidelijkingen door de fiscus  7/02/2018

De fiscus aanvaardt dat werkgevers de onkostenvergoedingen voor binnenlandse dienstreizen forfaitair bepalen. De werkgever mag zich hierbij baseren op verblijfsvergoedingen die van toepassing zijn voor personeelsleden van de federale overheid. Deze toekenningsregels en bedragen veranderden echter op 1 september 2017. Deze regeling geldt voor zowel toekenningen aan werknemers als aan bedrijfsleiders.

Lees meer ...

Vergoedingen voor dienstreizen in het buitenland : nieuwe lijst vanaf 22/11/2017  27/11/2017

Minister Reynders heeft een nieuwe lijst met verblijfsvergoedingen gepubliceerd die de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken vanaf 22 november 2017 ontvangen als ze op dienstreis naar het buitenland worden gestuurd of als ze zetelen in internationale commissies. Deze nieuwe landenlijst, die dus geldt vanaf 22 november 2017, zit in bijlage bij het MB van 16 november 2017. Hij vervangt de lijst die bij het MB van 15 september 2017 zat en gold vanaf 1 oktober 2017. De verblijfsvergoedingen zijn vastgesteld per land. Ze bestaan uit dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen en vergoedingen voor huisvestingskosten (logementsvergoedingen). De privésector mag de forfaits ook gebruiken om te bepalen in welke mate vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen belastingvrij kunnen toegekend worden als ‘kosten eigen aan de werkgever’. Bedrijfsleiders van vennootschappen mogen de bedragen van categorie 1 toepassen

Lees meer ...

BTW en geschenken - nog slechts 1 geschenk per jaar per handelsrelatie  16/08/2017

De administratie publiceerde onlangs een nieuwe circulaire over de aftrek van btw over geschenken (circulaire2017/C/32 van 29 mei 2017). Zij herinnert er aan dat wanneer een belastingplichtige aan zijn bedrijf een goed onttrekt om het gratis te verstrekken deze handeling in principe gelijkgesteld wordt met een belastbare levering van een goed, wanneer voor dat goed of de bestanddelen ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek is ontstaan. De maatstaf van heffing voor deze handeling is de aankoopprijs van het goed of van een soortgelijk goed of, indien er geen aankoopprijs is, de kostprijs. Het verstrekken van handelsmonsters, handelsgeschenken van geringe waarde of gelegenheidsgeschenken wordt daardoor echter niet beoogd. Deze nieuwe circulaire heeft als bedoeling de regels in herinnering te brengen die van toepassing zijn op de kosteloze uitdeling van monsters en geschenken en deze regels te coördineren, actualiseren, verduidelijken en waar mogelijk te harmoniseren met de bepalingen inzake directe belastingen. Een overzicht.

Lees meer ...

Het zomerakkoord 2017  16/08/2017

In de talrijke persberichten heeft u ongetwijfeld reeds gelezen dat onze federale regering op 26 juli 2017 een akkoord heeft bereikt omtrent de hervorming en verlaging van de vennootschapsbelasting. Andere maatregelen uit het zgn. zomerakkoord zijn de belasting op effectenrekeningen, de uitbreiding van de flexi-jobs, de optie om onroerende verhuur aan btw te onderwerpen en de hervorming van de spaarfiscaliteit, met de nadruk op het stimuleren van beleggen in aandelen. De hervorming wordt doorgevoerd in twee stappen: een eerste reeks maatregelen treedt volgend jaar reeds in werking, op de tweede fase is het wachten tot 2020. Voorlopig is dit een politiek akkoord. Er zal pas meer duidelijkheid komen omtrent de concrete impact en timing van de verschillende fiscale maatregelen wanneer deze technisch uitgewerkt worden en vertaald zijn in wetteksten. Hierna schetsen wij alvast een overzicht van de voornaamste wijzigingen aan de fiscale regels, gebaseerd op de op dit moment publiek beschikbare informatie

Lees meer ...

Voorafbetalingen aanslagjaar 2018 : vermeerderingspercentages verhoogd !  15/04/2017

Het bericht van de Administratie met betrekking tot de voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Gezien de verhoging van het globaal vermeerderingspercentage komt het nut van voorafbetalingen terug onder de aandacht.

Lees meer ...

Nuttige links

Het internet is een onuitputtelijke bron aan ondernemersinformatie.
Hieronder hebben wij geprobeerd om een overzicht te geven van de meeste relevante websites.

Boekhouding

Juridisch

Fiscaal

Sociaal

Financieel

Subsidies

Neem contact met ons op

Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier (* = verpicht veld).


Naam *
Adres
Postcode
Gemeente
Tel / GSM
E-mail *
Vraag *
 


Onze contactgegevens

Hooistraat 23 / 8800 Roeselare
Open een plannetje komend van Brugge / komend van Kortrijk.
tel +32 51 69 03 56
fax +32 51 79 16 66
Jeroen Decock / Accountant-belastingconsulent / jeroen@devaccount.be / gsm +32 473 30 47 30
Koen Decaesstecker / Accountant-belastingconsulent / koen@devaccount.be / gsm +32 497 51 53 06
www.devaccount.be