Welkom op de website van

DEVACCOUNT

Hooistraat 23 / 8800 Roeselare
tel +32 51 69 03 56
fax +32 51 79 16 66


Erkend Accountant IAB 223100 4 N 06 / 9169 2 N 69


Wie is wie ?

Jeroen Decock had 6 jaar ervaring als intern boekhouder in een West-Vlaamse KMO en ruim 12 jaar ervaring als senior accountant in een groot accountancy kantoor toen hij in 2007 DEVACCOUNT opstartte. De drive om zelfstandig te worden vond zijn oorsprong in het feit dat hij een adviserende rol wilde opnemen in het hart van KMO’s.

Koen Decaesstecker werd mede-vennoot/zaakvoerder in Devaccount vanaf juli 2016. Hij heeft 26 jaar ervaring als KMO-adviseur en verliet als senior manager een groot accountancy kantoor. Hij was er eindverantwoordelijke voor een groot aantal KMO dossiers. Daarnaast heeft hij heel wat jonge starters gecoacht en hen de passie en de finesses voor het accountancy vak bijgebracht.

Koen en Jeroen kennen elkaar al jaren, ze hebben samen gestudeerd en 12 jaar voor de zelfde organisatie gewerkt. Beiden zijn erkend IAB accountant-belastingconsulent. Door hun ruime ervaring weten ze zeer goed waar een zelfstandige, een KMO bedrijfsleider, het management in bedrijven... mee geconfronteerd wordt en wat hij of zij belangrijk vindt.

Samen met hun medewerkers vormen zij een kwalitatief team dat pro-actief en doelgericht meedenkt met klanten. Voor het cliënteel betekent dit een aanpak op maat, objectief, en van hoogstaande kwaliteit... Zij zorgen voor optimalisatie, gegarandeerde continuïteit en uiteindelijk een beter, performanter resultaat.

Devaccount geeft een kwaliteitsvolle, correcte, persoonlijke service op maat van uw onderneming. Devaccount is uw adviseur.

Onze missie

DEVACCOUNT is een kwalitatieve partner voor éénmanszaken, vennootschappen, vrije beroepen... op het gebied van administratie, boekhouding, fiscaliteit, juridisch, sociaal...

Vanaf het begin is de missie van het kantoor geweest om niet enkel de wettelijke boekhoudkundige en fiscale verplichtingen nauwkeurig na te leven, maar veeleer om op te treden als echte co-bedrijfsleider bij de klanten. Van de hedendaagse bedrijfsleider wordt immers verwacht dat hij zich bekwaamt in de meest uiteenlopende domeinen. Een externe blik van een ervaren accountant met een grote bagage met zeer actuele kennis is dan ook onontbeerlijk. Door de jarenlange ervaring als adviseur bij KMO's kunnen wij een reële meerwaarde betekenen.

Wij zijn uw vertrouwenspersoon die met respect voor u, een eerlijk, constructief en kritisch beeld geeft en uitdenkt van uw activiteiten of uw plannen. Wij blijven bij alle stappen die u in uw projecten zet steeds als partner optreden.

Volgende slogan dragen wij dan ook hoog in het vaandel:

geef een klant niet wat hij vraagt
                    maar wat hij nodig heeft


Wij zijn er immers van overtuigd dat u meer wilt halen uit uw partnership.
Onze klanten kunnen rekenen op een kwalitatieve, hoogstaande opvolging van hun dossier. Daarom wordt er jaarlijks geïnvesteerd in diverse opleidingen (op vlak van boekhouding, fiscaliteit, financieel...) voor de medewerkers. Wij zijn erkend als IAB-accountant.
Onze klanten mogen ten allen tijde rekenen op een kwaliteitsproduct afgeleverd binnen de vooropgestelde wettelijke termijn.

Onze waarden

Onze medewerkers zijn de vormgevers van onze dienstverlening. Enkel dankzij hun kennis en gedrevenheid kunnen wij onze ambities waarmaken. Daarom investeren we in hun ontwikkeling en in een aangename werkomgeving.

Wij vinden het samen met onze medewerkers belangrijk dat onze dienstverlening voldoet aan volgende eisen:

Laagdrempelig

 • zeer toegankelijk en makkelijk bereikbaar (contacteerbaar)
 • wij zoeken antwoorden op wat u nodig hebt...
 • stipte opvolging van uw vraag
 • partner en begeleider van klanten bij alle sociale, juridische, notariële, verzekeringsvraagstukken...

Kwaliteit

 • Helicopterview in het beheer van uw dossier
 • Continue afstemming tussen diverse posten in uw dossier
 • Hoge professionele kwaliteit
 • Permanente professionele vorming en opleiding van zaakvoeder EN medewerkers
 • Erkend accountant IAB

Samenwerking

 • Teamwork en samenwerking staan voorop
 • Respect voor en ondersteuning van elkaar
 • Aanmoediging om plezier in het werk te hebben
 • Steun bij het oppakken van nieuwe, interessante werkzaamheden

Diensten

Boekhouding

 • volledige verwerking van uw boekhouding (inboeken van facturen tot en met het opmaken van de eindbalans)
 • rapportering van omzet en kosten
 • tussentijdse balansen
 • jaarafsluiting
 • begeleiding en ondersteuning indien u uw boekhouding zelf verwerkt
 • ...

Fiscaal

 • opmaken en invullen van aangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en B.T.W
 • verstrekken van alle vormen van fiscaal advies
 • bijstand bij controle van de B.T.W. en directe belastingen
 • ...

Juridisch

 • oprichten, herstructureren en vereffenen van vennootschappen en verenigingen
 • voorbereiding van statutenwijziging van vennootschappen
 • begeleiding van overnamedossiers
 • opmaak en nazicht aankoop- en verkoopcontracten, huurcontracten, leningscontracten, aandeelhoudersovereenkomsten, ...
 • opmaak en nazicht van factuurvoorwaarden
 • opmaken van notulen van raden van bestuur en algemene vergadering
 • afhandeling van administratieve verplichtingen (vergunningen, KBO, BTW, registratie, erkenningen, ...)
 • ...

Sociaal en HR

 • opmaak van allerhande contracten m.b.t. tewerkstelling
 • ondersteuning werving en selectie
 • uitwerken volledig beloningspakket voor uw personeel
 • uitwerken van onthaalbeleid
 • opstellen van arbeidsreglement
 • opvolgen contacten met sociaal secretariaat
 • ...

Financieel/ Verzekeringen

 • ondersteuning bij opmaak financieel plan
 • in alle objectiviteit beoordelen of een project haalbaar is
 • begeleiding bij een kredietaanvraag
 • wij beschikken over performante software om een budget, cashplanning en een uitgebreid financieel plan op te maken

Actualia

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het ďWVVĒ) : Praktische tips  5/12/2019

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het ďWVVĒ) is sedert 1 mei 2019 van kracht. Voor de bestaande vennootschappen is er voorzien in een getrapte inwerkingtreding, waarbij op 1 januari 2020 een nieuwe fase start in de overgangsperiode. Vanaf 1 januari 2020 worden alle dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van toepassing op alle vennootschappen en verenigingen. Dwingende bepalingen hebben voorrang op uw bestaande statuten. Zelfs als uw vennootschap nog niet is omgezet naar het nieuwe recht moet u dus deze regels toepassen. Hierbij enkele praktische wijzigingen op een rijtje en die mogelijks actie vereisen voor eind 2019

Lees meer ...

Voortaan compensatie van fiscale verliezen mogelijk in groepsvennootschappen   29/09/2019

Vanaf het aanslagjaar 2020, verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2019, kunnen bepaalde verbonden ondernemingen in BelgiŽ een beperkte vorm van fiscale consolidatie toepassen. Het systeem staat ook bekend als een systeem van Ďgroepsbijdragení. Dit systeem laat toe om effectief winsten en verliezen van groepsvennootschappen met elkaar te compenseren

Lees meer ...

Nieuwe regeling voorziet in maandelijkse teruggaaf van een btw- tegoed voor starters  24/09/2019

Afhankelijk van hun economische activiteit kunnen btw-belastingplichtigen een btw-tegoed opbouwen, wat betekent dat voor een gegeven periode het bedrag aan aftrekbare btw groter is dan de verschuldigde btw. Btw-belastingplichtigen die een btw-tegoed hebben, kunnen hiervan onder welomschreven voorwaarden teruggaaf bekomen. Maar deze situaties zijn eerder beperkt en welomschreven. Om tegemoet te komen aan mogelijke cashflowproblemen die hierdoor veroorzaakt worden voor startende ondernemingen, wordt de mogelijkheid tot maandelijkse teruggaaf nu uitgebreid naar start-ups.

Lees meer ...

Maximaal bedrag VAPZ jaar 2019 is gekend  28/06/2019

VAPZ is een interessante manier van pensioenopbouw voor zelfstandigen en bedrijfsleiders. De bijdragen zijn aftrekbaar aan het marginaal (= hoogste) tarief in de personenbelasting en genieten van een beperkte eindbelasting. Het maximaal bedrag dat je hieraan kan spenderen wordt bepaald in functie van het inkomen van 3 jaar terug. Ieder jaar worden deze maximale bedragen geÔndexeerd.

Lees meer ...

Nieuw tarief kilometervergoeding beroepsmatige verplaatsingen vanaf 01.07.2019  28/06/2019

De belastingvrije kilometervergoeding geldt voor iedereen die met zijn eigen privťauto beroepsmatige verplaatsingen maakt. Men kan die vergoeding dus toekennen aan het personeel, maar ook aan de zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap als die met zijn eigen auto of die van zijn partner eens een beroepsmatige verplaatsing maakt. Zoals elk jaar werd het tarief ook dit jaar geÔndexeerd. Vanaf 1 juli 2019 bedraagt de forfaitaire vergoeding Ä 0,3653 per beroepsmatig gereden kilometer en dit in principe tot 30 juni 2020.

Lees meer ...

Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is een feit !  15/03/2019

Op donderdag 28.02.2019 heeft het parlement het wetsontwerp goedgekeurd. Het nieuw wetboek wordt stapsgewijs van toepassing vanaf 1 mei 2019. Hierbij een overzicht van de voornaamste wijzigingen en de overgangsmaatregelen voor bestaande vennootschappen.

Lees meer ...

Nuttige links

Het internet is een onuitputtelijke bron aan ondernemersinformatie.
Hieronder hebben wij geprobeerd om een overzicht te geven van de meeste relevante websites.

Boekhouding

Juridisch

Fiscaal

Sociaal

Financieel

Subsidies

Deontologie

Opdrachtbrief  

De opdrachtbrief formaliseert de relatie tussen de accountant en/of de belastingconsulent en zijn cliŽnt. De evolutie van de wettelijke verplichtingen kunnen van invloed zijn op deze overeenkomst. De opdrachtbrief van de accountant en/of de belastingconsulent kan worden gepersonaliseerd om optimaal te beantwoorden aan de specifieke noden van de onderneming. Door het ondertekenen van de opdrachtbrief (zijnde een overeenkomst), leggen de accountant en/of belastingconsulent en cliŽnt voorwaarden vast die hen tot wet strekken (art. 1134 B.W.). De opdrachtbrief bevordert enerzijds de goede organisatie van de kantoren, en is anderzijds voor de beroepsbeoefenaar onontbeerlijk om zijn rechten te laten gelden in geval van een geschil.

Lees meer ...

Algemene samenwerkingsvoorwaarden  

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliŽnt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang. Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden aangevochten voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door hem werden aanvaard

Lees meer ...

Privacy-beleid  

Onze relatie met de cliŽnten is gebaseerd op vertrouwen. Als accountant en/of belastingconsulenten dragen we vertrouwelijkheid hoog in het vaandel. Daaronder valt natuurlijk ook de gegevensbescherming. Daarom is het belangrijk om de GDPR-procedures uit te schrijven en te implementeren binnen ons kantoor. Binnen de regelgeving, die op 25 mei 2018 in voege is getreden hebben wij ons beleid op dat vlak aangepast.

Lees meer ...

UBO  

De fiscale administratie heeft recent alle vennootschappen een nieuwe administratieve verplichting opgelegd : Het UBO-register (ultimate beneficial owner of uiteindelijk begunstigde) is een nieuw register met als doel de uiteindelijk begunstigde van een vennootschap of een andere juridische entiteit te identificeren, ook wanneer dat vermogen in complexe juridische constructies is onderverdeeld. Vennootschappen, vzwís, stichtingen en burgerlijke maatschappen met maatschappelijke zetel in BelgiŽ zullen verplicht hun aandeelhouders met vermelding van hun aandelenpercentage in dit register moeten vermelden. Het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO- register werd gepubliceerd op 14 augustus 2018 en treedt in werking op 31 oktober 2018. Uiterlijk 30 september 2019 dienen de wettelijke vertegenwoordigers de informatie over hun UBO/uiteindelijke begunstigden over te maken aan het UBO-register. Wijzigingen dienen binnen de maand te worden doorgegeven aan het UBO-register. Bij gebreke hieraan kan de informatieplichtige onderworpen worden aan een strafrechtelijke administratieve boete van 250 euro tot 50.000 euro

Lees meer ...

Anti Wit-Was & cliŽntacceptatie  

Deze handleiding werd uitgewerkt in toepassing van de antiwitwasnorm, goedgekeurd door de Raad van het IAB op 10 januari en 7 februari 2011. Deze handleiding is in ons kantoor voor het laatste ge-update op 21 maart 2019. Zij heeft tot doel om de in ons kantoor toe te passen procedures vast te leggen inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met inbegrip van de te gebruiken werkdocumenten. Deze procedures dienen te worden geÔntegreerd in de gebruikelijke controles van de dossiers en de opdrachten, met als opzet enerzijds, de verplichtingen van de beroepsbeoefenaars inzake de preventieve antiwitwaswet na te komen, en anderzijds om door middel van de formalisering van de uitgevoerde taken te kunnen aantonen dat het door de wet en de norm vereiste klantenonderzoek werd uitgevoerd en het geheel van de wettelijke en normatieve verplichtingen werd nagekomen. Elke beroepsbeoefenaar van ons kantoor, zoals bedoeld in artikel 1, 5į van de norm, wordt geacht zich in te zetten voor de toepassing, alsook de naleving van de norm en de huidige procedurehandleiding, teneinde enerzijds risicoís op een misbruik van ons kantoor voor witwasdoeleinden of de financiering van terrorisme maximaal te beperken, en anderzijds het risico te beperken dat onze tuchtrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang zou komen in geval een dergelijke verrichting zich zou voordoen bij een van onze cliŽnten.

Lees meer ...

Neem contact met ons op

Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier (* = verpicht veld).


Naam *
Adres
Postcode
Gemeente
Tel / GSM
E-mail *
Vraag *
 


Onze contactgegevens

Hooistraat 23 / 8800 Roeselare
Open een plannetje komend van Brugge / komend van Kortrijk.
tel +32 51 69 03 56
fax +32 51 79 16 66
Jeroen Decock / Accountant-belastingconsulent / jeroen@devaccount.be / gsm +32 473 30 47 30
Koen Decaesstecker / Accountant-belastingconsulent / koen@devaccount.be / gsm +32 497 51 53 06
www.devaccount.be